Vocabulary

Phrases

Grammar

Cantonese Survival

This is a list of survival in Cantonese. Helpful in an emergency and can be a life saver. We are including both words and sentences at the bottom.

Headache: 頭痛
tóutòng
Stomach ache: 胃痛
wèitòng
Medicines: 藥物
yàowù
Pharmacy: 藥房
yàofáng
Doctor: 醫生
yīshēng
Ambulance: 救護車
jiùhù chē
Hospital: 醫院
yīyuàn
Help me: 幫我
bāng wǒ
Poison: 毒藥
dúyào
Accident: 意外
yìwài
Police: 警察
jǐngchá
Danger: 危險
wéixiǎn
Stroke: 中風
zhòngfēng
Heart attack: 心臟病發
xīnzàng bìng fā
Asthma: 哮喘
xiāochuǎn
Allergy: 敏感
mǐngǎn

These phrases deal with different types of emergencies. We recommend memorizing them in case you need them for yourself or to help someone.

Call the police!: 叫警察!
jiào jǐngchá!
Call a doctor!: 叫醫生!
Jiào yīshēng!
Call the ambulance!: 叫白車!
Jiào bái chē!
I feel sick: 我唔舒服。
Wǒ wú shūfú.
Where is the closest pharmacy?: 最近嘅藥房係邊度?
Zuìjìn kǎi yàofáng xì biān dù?
It hurts here: 呢度好痛。
Ne dù hǎo tòng.
Are you okay?: 你無事嗎?
Nǐ wúshì ma?
It's urgent!: 係緊急嘅!
Xì jǐnjí kǎi!
Calm down!: 冷靜啲!
Lěngjìng dì!
Stop!: 停!
Tíng!
Fire!: 火燭呀!
Huǒzhú ya!
Thief!: 有賊!
Yǒu zéi!

The above survival words in Cantonese could be a life saver in emergencies. Now make sure you check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Cantonese TravelPrevious lesson:

Cantonese Travel

Next lesson:

Cantonese Directions

Cantonese Directions