Vocabulary

Phrases

Grammar

Cantonese Directions

These are expressions used when giving or getting directions in Cantonese. Very useful when trying to find your way around or when lost.

Excuse me! (to ask someone): 唔好意思
wú hǎoyìsi
Can you show me?: 你可唔可以指示俾我睇
nǐ kě wú kěyǐ zhǐshì bǐ wǒ dì
I'm lost: 我蕩失咗路
wǒ dàng shī zuo lù
I'm not from here: 我唔係本地人
wǒ wú xì běndì rén
Can I help you?: 我有咩可以幫你?
wǒ yǒu miē kěyǐ bāng nǐ?
Can you help me?: 你可唔可以幫我?
Nǐ kě wú kěyǐ bāng wǒ?
It's near here: 就係附近
Jiù xì fùjìn
It's far from here: 離呢度好遠
lí ne dù hǎo yuǎn
Go straight: 向前行
xiàng qián xíng
Turn left: 轉左
zhuǎn zuǒ
Turn right: 轉右
zhuǎn yòu
One moment please!: 等一陣
děng yīzhèn
Come with me!: 跟我嚟
gēn wǒ lí
How can I get to the museum? : 點樣去博物館?
diǎn yàng qù bówùguǎn?
How long does it take to get there?: 去嗰度要幾耐?
Qù gè dù yào jǐ nài?
Downtown (city center): 市中心
Shì zhōngxīn

The following are words which might be used alone or in combination with other words to ask or give directions.

Near:
jìn
Far:
yuǎn
Right:
yòu
Left:
zuǒ
Straight: 直行
zhíxíng
There: 嗰度
gè dù
Here: 呢度
ne dù
To walk: 行路
xínglù
To drive: 揸車
zhā chē
To turn:
zhuǎn
Traffic light: 交通燈
jiāotōng dēng

We hope you will not need to ask for directions in Cantonese. If you do need help then the above sentences are essential. Check our menu above to select another topic or click the "Next" button to view the next lesson.

Cantonese SurvivalPrevious lesson:

Cantonese Survival

Next lesson:

Cantonese Weather

Cantonese Weather