Vocabulary

Phrases

Grammar

Cantonese Colors

This is a list of colors in Cantonese. This will help you find ways to describe the colors of clothes, objects and much more.

Black: 黑色
hēisè
Blue: 藍色
lán sè
Brown: 啡色
fēi sè
Gray: 灰色
huīsè
Green: 綠色
lǜsè
Orange: 橙色
chéngsè
Red: 紅色
hóngsè
White: 白色
báisè
Yellow: 黃色
huángsè
Dark color: 深色
shēn sè
Light color: 淺色
qiǎn sè
Colors: 顏色
yánsè

These examples show how colors are used in Cantonese. This is a good way to demonstrate how adjectives (colors) are used with nouns and verbs.

The sky is blue: 天空係藍色嘅
tiānkōng xì lán sè kǎi
Your cat is white: 你隻貓係白色嘅
nǐ zhī māo xì báisè kǎi
Black is his favorite color: 佢最鍾意黑色
qú zuì zhōngyì hēisè
Red is not his favorite color: 紅色唔係佢鍾意嘅顏色
hóngsè wú xì qú zhōngyì kǎi yánsè
She drives a yellow car: 佢揸一架黃色車
qú zhā yī jià huángsè chē
I have black hair: 我嘅頭髮係黑色嘅
wǒ kǎi tóufà xì hēisè kǎi

Now that you have learned the colors in Cantonese, you can view the rest of our menu above by selecting another topic or by clicking the "Next" button to view the next lesson.

Cantonese GreetingsPrevious lesson:

Cantonese Greetings

Next lesson:

Cantonese Family

Cantonese Family