Vocabulary

Phrases

Grammar

Countries in Cantonese

This is a list of some popular countries in Cantonese. It is a nice addition to our other 2 pages: Languages and Nationalities.

Britain: 英國
yīngguó
Morocco: 摩洛哥
móluògē
China: 中國
zhōngguó
Brazil: 巴西
bāxī
America: 美國
měiguó
France: 法國
fàguó
Germany: 徳國
déguó
Greece: 希臘
xīlà
Israel: 以色列
yǐsèliè
India: 印度
yìndù
Ireland: 愛爾蘭
ài'ěrlán
Italy: 意大利
yìdàlì
Japan: 日本
rìběn
Korea: 韓國
hánguó
Iran: 伊朗
yīlǎng
Portugal: 葡萄牙
pútáoyá
Russia: 俄國
é guó
Spain: 西班牙
xībānyá
Sweden: 瑞典
ruìdiǎn
Pakistan: 巴基斯坦
bājīsītǎn

Now we will put some of the words above into a sentence which you might use in a regular conversation about nations. All you need is to swap the countries but keep the same sentence structure.

I live in America: 我住係美國
wǒ zhù xì měiguó
I want to go to Germany: 我想去德國
wǒ xiǎng qù déguó
I came from Spain: 我來自西班牙
wǒ láizì xībānyá
I was born in Italy: 我係意大利出世
wǒ xì yìdàlì chūshì
Japan is a beautiful country: 日本係一個好靚嘅國家
rìběn xì yīgè hǎo jìng kǎi guójiā
Have you ever been to India?: 你有冇去過印度?
nǐ yǒu mǎo qùguò yìndù?

We hope you enjoyed this lesson about countries in Cantonese. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Cantonese NationalitiesPrevious lesson:

Cantonese Nationalities

Next lesson:

Cantonese School

Cantonese School