Vocabulary

Phrases

Grammar

Cantonese Negation

This is a lesson about negation in Cantonese. This includes words or expressions used to form a negative form as opposted to the affirmative. For example "I don't understand".

No: 唔喺
wú xì
Nothing: 無嘢
wú yě
Not yet: 未得
wèi dé
No one: 無人
wúrén
No longer: 唔再係
wú zài xì
Never: 永不
yǒng bù
Cannot: 唔得
wú dé
Should not: 唔應該
wú yīnggāi

The below examples demonstrate how to use the negation form in a sentence. Don't be shy to use of these expressions if you don't know something.

We don't understand: 我哋唔明
wǒ diè wú míng
I do not speak Japanese: 我唔識講日文
wǒ wú shí jiǎng rìwén
I cannot remember the word: 我記唔起嗰個字
wǒ jì wú qǐ gè gè zì
You should not forget this word: 你唔應該唔記得呢個字
nǐ wú yīnggāi wú jìdé ne gè zì
No problem!: 無問題!
wú wèntí!
I don't know!: 我唔知!
Wǒ wú zhī!
I'm not interested!: 我無興趣!
Wǒ wú xìngqù!
Don't worry!: 唔好擔心!
Wú hǎo dānxīn!
This is wrong: 呢個喺錯嘅
Ne gè xì cuò kǎi
This is not correct: 呢個唔啱
ne gè wú yān
No one here speaks Greek: 呢度無人識講希臘話
ne dù wúrén shí jiǎng xīlà huà
I'm not fluent in Italian yet: 我意大利文未係好流利
wǒ yìdàlì wén wèi xì hǎo liúlì

Now that you have explored the negation in Cantonese, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Cantonese PrepositionsPrevious lesson:

Cantonese Prepositions

Next lesson:

Cantonese Imperative

Cantonese Imperative