Vocabulary

Phrases

Grammar

Cantonese Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Cantonese. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: 好耐冇見
hǎo nài mǎo jiàn
I missed you: 我好掛住你
wǒ hǎo guà zhù nǐ
What's new?: 最近點?
zuìjìn diǎn?
Nothing new: 有咩特別。
Yǒu miē tèbié.
Make yourself at home!: 當係自己屋企
Dāng xì zìjǐ wū qǐ
Have a good trip: 一路順風
yīlù shùnfēng
Do you speak English?: 你識唔識講英文?
nǐ shí wú shí jiǎng yīngwén?
Just a little: 少少啦
Shàoshào la
What's your name?: 你叫咩名?
nǐ jiào miē míng?
My name is (John Doe): 我叫(xxx)
Wǒ jiào (xxx)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: X先生 / X太太 / X小姐
X xiānshēng/ X tàitài/ X xiǎojiě
Nice to meet you!: 幸會
xìng huì
You're very kind!: 你真係好人
nǐ zhēn xì hǎorén
Where are you from?: 你係邊到人?
nǐ xì biān dào rén?
I'm from the U.S: 我喺美國嚟
Wǒ xì měiguó lí
I'm American: 我係美國人
wǒ xì měiguó rén
Where do you live?: 你住喺邊度?
nǐ zhù xì biān dù?
I live in the U.S: 我住喺美國
Wǒ zhù xì měiguó
Do you like it here?: 你鐘唔鐘意呢度?
nǐ zhōng wú zhōng yì ne dù?
Who?: 邊個
Biān gè
Where?: 邊度
biān dù
How?: 點樣
diǎn yàng
When?: 幾時
jǐshí
Why?: 點解
diǎn jiě
What?: 咩嘢?
miē yě?
By train: 坐火車
Zuò huǒchē
By car: 坐車
zuòchē
By bus: 坐巴士
zuò bāshì
By taxi: 坐的士
zuò dí shì
By airplane: 坐飛機
zuò fēijī
Malta is a wonderful country: 馬爾他係一個好好嘅國家
mǎ'ěr tā xì yīgè hǎohǎo kǎi guójiā
What do you do for a living?: 你做咩㗎?/你做盛行?
nǐ zuò miē 㗎?/Nǐ zuò shèngxíng?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): 我係一個 教師 / 藝術家 / 工程師
Wǒ xì yīgè jiàoshī/ yìshùjiā/ gōngchéngshī
I like Maltese: 我鐘意馬爾他人
wǒ zhōng yì mǎ'ěr tārén
I'm trying to learn Maltese: 我學近馬爾他話
wǒ xué jìn mǎ'ěr tā huà
Oh! That's good!: 哬!太好啦!
hé! Tài hǎo la!
Can I practice with you: 我可唔可以同你一齊練習?
Wǒ kě wú kěyǐ tóng nǐ yīqí liànxí?
How old are you?: 你幾多歳?
Nǐ jǐduō suì?
I'm (twenty, thirty...) Years old: 我 (二十 / 三十) 歲
Wǒ (èrshí/ sānshí) suì
Are you married?: 你結咗婚未?
nǐ jié zuo hūn wèi?
Do you have children?: 你有冇仔女?
Nǐ yǒu mǎo zǐ nǚ?
I have to go: 我要走啦
Wǒ yào zǒu la
I will be right back!: 我即刻就返
wǒ jíkè jiù fǎn
This: 呢樣 / 個
ne yàng/ gè
That: 嗰樣 / 個
gè yàng/ gè
Here: 呢度
ne dù
There: 嗰度
gè dù
It was nice meeting you: 幸會/好高興認識你。
xìng huì/hào gāoxìng rènshí nǐ.
Take this!: 揀呢個啦(當人地俾嘢你)
Jiǎn ne gè la (dāng rén dì bǐ yě nǐ)
Do you like it?: 你鐘唔鐘意呢個?
nǐ zhōng wú zhōng yì ne gè?
I really like it!: 我真係好鐘意!
Wǒ zhēn xì hǎo zhōng yì!
I'm just kidding: 我講笑咋
Wǒ jiǎng xiào zǎ
I'm hungry: 我好肚餓
wǒ hǎo dù è
I'm thirsty: 我好口渴
wǒ hǎo kǒu kě
In The Morning: 朝早
cháo zǎo
In the evening: 傍晚
bàngwǎn
At Night: 夜晚
yèwǎn
Really!: 真嘅!
zhēn kǎi!
Look!: 睇吓!
Dì xià!
Hurry up!: 快啲!
Kuài dì!
What?: 咩嘢?
Miē yě?
Where?: 邊度?
Biān dù?
What time is it?: 而家幾點?
Ér jiā jǐ diǎn?
It's 10 o'clock: 而家十點
Ér jiā shí diǎn
Give me this!: 俾呢個我
bǐ ne gè wǒ
I love you: 我愛你
wǒ ài nǐ
Are you free tomorrow evening?: 聽日傍晚你得唔得閒?
tīng rì bàngwǎn nǐ dé wú déxián?
I would like to invite you for dinner: 我想約你食晚飯
Wǒ xiǎng yuē nǐ shí wǎnfàn
Are you married?: 你結咗婚未?
nǐ jié zuo hūn wèi?
I'm single: 我係單身嘅
Wǒ xì dānshēn kǎi
Would you marry me?: 你可唔可以嫁俾我?
nǐ kě wú kěyǐ jià bǐ wǒ?
Can I have your phone number?: 你可唔可以俾你個電話號碼我?
Nǐ kě wú kěyǐ bǐ nǐ gè diànhuà hàomǎ wǒ?
Can I have your email?: 你可唔可以俾你個電郵地址我?
Nǐ kě wú kěyǐ bǐ nǐ gè diànyóu dìzhǐ wǒ?
You look beautiful! (to a woman): 你好靚(對女人)
Nǐ hǎo jìng (duì nǚrén)
You have a beautiful name: 你個名好靚
nǐ gè míng hǎo jìng
This is my wife: 呢個係我太太
ne gè xì wǒ tàitài
This is my husband: 呢個係我丈夫
ne gè xì wǒ zhàngfū
I enjoyed myself very much: 我好鐘意自己一個
wǒ hǎo zhōng yì zìjǐ yīgè
I agree with you: 我同意你嘅睇法
wǒ tóngyì nǐ kǎi dì fǎ
Are you sure?: 你肯定?
nǐ kěndìng?
Be careful!: 小心
Xiǎoxīn
Cheers!: 笑吓啦!
xiào xià la!
Would you like to go for a walk?: 你想唔想去散步?
Nǐ xiǎng wú xiǎng qù sànbù?
Holiday Wishes: 玩得開心啲
Wán dé kāixīn dì
Good luck!: 祝你好運!
zhù nǐ hǎoyùn!
Happy birthday!: 生日快樂!
Shēngrì kuàilè!
Happy new year!: 新年快樂!
Xīnnián kuàilè!
Merry Christmas!: 聖誕快樂!
Shèngdàn kuàilè!
Congratulations!: 恭喜!
Gōngxǐ!
Enjoy! (before eating): 食飯
Shí fàn
Bless you (when sneezing): 小心身體/利是利是
xiǎoxīn shēntǐ/lì shì lì shì
Best wishes!: 祝一切順利!
zhù yīqiè shùnlì!
Transportation: 交通工具/運輸
Jiāotōng gōngjù/yùnshū
It's freezing: 好凍/凍到僵
hǎo dòng/dòng dào jiāng
It's cold: 好凍
hǎo dòng
It's hot: 好熱
hǎo rè
So so: 普普通通
pǔ pǔtōng tōng

We hope you found our collection of the most popular phrases in Cantonese useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Cantonese JobsPrevious lesson:

Cantonese Jobs

Next lesson:

Cantonese Numbers

Cantonese Numbers