Vocabulary

Phrases

Grammar

Cantonese Clothes

This is a list of clothes in Cantonese. This can enable you to describe what you are wearing or what dress you would like to purchase from a store.

Coat: 外套
wàitào
Dress:
qún
Hat:
mào
Jacket: 外套
wàitào
Pants:

Shirt: 恤衫
xùshān
Shoes:
xié
Socks:

Underwear: 底衫
dǐ shān
Sweater: 過頭笠
guòtóu lì
Suit: 西裝
xīzhuāng
Tie: 領呔
lǐng dāi
Belt: 皮帶
pídài
Gloves: 手套
shǒutào
Umbrella:
zhē
Wallet: 銀包
yín bāo
Watch: 手錶
shǒubiǎo
Glasses: 眼鏡
yǎnjìng
Ring: 戒指
jièzhǐ
Clothes: 衣服
yīfú

Now we will see some of the expressions used above in a sentence. They could be used when trying new clothes or when complementing others.

These shoes are small: 呢對鞋太細
ne duì xié tài xì
These pants are long: 呢條褲太長
ne tiáo kù tài zhǎng
I lost my socks: 我唔見咗對襪
wǒ wú jiàn zuo duì wà
She has a beautiful ring: 佢有隻好靚嘅戒指
qú yǒu zhīhǎo jìng kǎi jièzhǐ
Do you like my dress?: 你鐘唔鐘意我條裙?
nǐ zhōng wú zhōngyì wǒ tiáo qún?
It looks good on you: 你著得好好睇
Nǐzhe dé hǎohǎo dì

After this short lessons about clothes in Cantonese. Let's check out the next lesson! So click the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Cantonese TimePrevious lesson:

Cantonese Time

Next lesson:

Cantonese Food

Cantonese Food