Vocabulary

Phrases

Grammar

School in Vietnamese

This is a list of school related words in Vietnamese. To help you discuss topics in your classrom with other students. We focused on the main used ones.

Book: cuốn sách
Books: sổ sách
Pen: bút máy
Dictionary: từ điển
Library: thư viện
Desk: bàn
Student: sinh viên
Teacher: giáo viên
Chair: ghế
Paper: giấy
Page: trang
Pencil: bút chì
Notebook: vở viết
Laptop: máy tính xách tay
Question: câu hỏi
Answer: câu trả lời
School: trường học
University: trường đại học
To write: viết
To read: đọc
To speak: nói
To listen: nghe
To think: nghĩ
To understand: hiểu

These are a couple sentences you might need to use in a classroom.

I have a question: tôi có một câu hỏi
What's the name of that book?: cuốn sách đó tên là gì?

After the school related words in Vietnamese. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Vietnamese CountriesPrevious lesson:

Vietnamese Countries

Next lesson:

Vietnamese House

Vietnamese House