Vocabulary

Phrases

Grammar

Countries in Vietnamese

This is a list of some popular countries in Vietnamese. It is a nice addition to our other 2 pages: Languages and Nationalities.

Britain: nước Anh
Morocco: nước Ma-rốc
China: nước Trung Quốc
Brazil: nước Braxin
America: nước Mỹ
France: nước Pháp
Germany: nước Đức
Greece: nước Hy Lạp
Israel: nước I-xra-en
India: nước Ấn Độ
Ireland: nước Ai-len
Italy: nước Ý
Japan: nước Nhật
Korea: nước Hàn Quốc
Iran: nước Iran
Portugal: nước Bồ Đào Nha
Russia: nước Nga
Spain: nước Tây Ban Nha
Sweden: nước Thụy Điển
Pakistan: nước Pakistan

Now we will put some of the words above into a sentence which you might use in a regular conversation about nations. All you need is to swap the countries but keep the same sentence structure.

I live in America: tôi sống tại Mỹ
I want to go to Germany: tôi muốn đi Đức
I came from Spain: tôi đến từ Tây Ban Nha
I was born in Italy: tôi được sinh ra tại Ý
Japan is a beautiful country: Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp
Have you ever been to India?: bạn đã đi Ấn Độ bao giờ chưa?

We hope you enjoyed this lesson about countries in Vietnamese. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Vietnamese NationalitiesPrevious lesson:

Vietnamese Nationalities

Next lesson:

Vietnamese School

Vietnamese School