Vocabulary

Phrases

Grammar

Belarusian Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Belarusian. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Даўно не бачыліся
Daŭno nie bačylіsia
I missed you: Я сумаваў па табе
Ja sumavaŭ pa tabie
What's new?: Што новага?
Što novaha?
Nothing new: Нічога новага
Nіčoha novaha
Make yourself at home!: Адчувайце сябе як дома!
Adčuvajcie siabie jak doma!
Have a good trip: Шчаслівага шляху
Ščaslіvaha šliachu
Do you speak English?: Вы размаўляеце па-ангельску?
Vy razmaŭliajecie pa-anhieĺsku?
Just a little: Толькi крышачку
Toĺki kryšačku
What's your name?: Як цябе завуць?
Jak ciabie zavuć?
My name is (John Doe): Мяне клічуць (Янка Іваноў)
Mianie klіčuć (Janka Ivanoŭ)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Пан / Пані / Паненка
Pan / Panі / Panienka
Nice to meet you!: Прыемна пазнаёміцца​​!
Pryjemna paznajomіcca​​!
You're very kind!: Вы вельмі добрыя!
Vy vieĺmі dobryja!
Where are you from?: Адкуль вы?
Adkuĺ vy?
I'm from the U.S: Я з ЗША
Ja z ZŠA
I'm American: Я амерыканец
Ja amierykaniec
Where do you live?: Дзе вы жывяце?
DZie vy žyviacie?
I live in the U.S: Я жыву ў ЗША
Ja žyvu ŭ ZŠA
Do you like it here?: Вам там падабаецца?
Vam tam padabajecca?
Who?: Хто?
CHto?
Where?: Дзе?
DZie?
How?: Як?
Jak?
When?: Калі?
Kalі?
Why?: Чаму?
Čamu?
What?: Што?
Što?
By train: цягніком
ciahnіkom
By car: машынаю
mašynaju
By bus: аўтобусам
aŭtobusam
By taxi: на таксі
na taksі
By airplane: самалётам
samaliotam
Malta is a wonderful country: Мальта - выдатная краіна
Maĺta - vydatnaja kraіna
What do you do for a living?: Як / чым вы зарабляеце на жыццё ?
Jak / čym vy zarabliajecie na žyccio ?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Я - настаўнік / мастак / інжынер
Ja - nastaŭnіk / mastak / іnžynier
I like Maltese: Мне падабаецца мальтыйская мова
Mnie padabajecca maĺtyjskaja mova
I'm trying to learn Maltese: Я спрабую вывучыць мальтыйскую мову
Ja sprabuju vyvučyć maĺtyjskuju movu
Oh! That's good!: О! Вельмі добра!
O! Vieĺmі dobra!
Can I practice with you: Я магу з табой пазаймацца
Ja mahu z taboj pazajmacca
How old are you?: Колькі вам гадоў ?
Koĺkі vam hadoŭ ?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Мне ( дваццаць , трыццаць ) гадоў
Mnie ( dvaccać , tryccać ) hadoŭ
Are you married?: Вы жанаты (замужам ) ?
Vy žanaty (zamužam ) ?
Do you have children?: У вас ёсць дзеці ?
U vas josć dziecі ?
I have to go: Мне трэба ісці
Mnie treba іscі
I will be right back!: Я хутка вярнуся
Ja chutka viarnusia
This: Гэта (гэты)
Heta (hety)
That: Той (тое, тая)
Toj (toje, taja)
Here: Тут
Tut
There: Там
Tam
It was nice meeting you: Было прыемна пазнаёміцца
Bylo pryjemna paznajomіcca
Take this!: Трымай! (калі даеш штосці)
Trymaj! (kalі daješ štoscі)
Do you like it?: Табе падабаецца?
Tabie padabajecca?
I really like it!: Мне сапраўды падабаецца !
Mnie sapraŭdy padabajecca !
I'm just kidding: Я жартую
Ja žartuju
I'm hungry: Я галодны (я хачу есці)
Ja halodny (ja chaču jescі)
I'm thirsty: Я хачу піць (я адчуваю смагу)
Ja chaču pіć (ja adčuvaju smahu)
In The Morning: Раніцай
Ranіcaj
In the evening: Вечарам, увечары
Viečaram, uviečary
At Night: ноччу, уноч
nočču, unoč
Really!: Сапраўды !
Sapraŭdy !
Look!: Глядзі!
Hliadzі!
Hurry up!: Паспяшайся !
Paspiašajsia !
What?: Што?
Što?
Where?: Дзе?
DZie?
What time is it?: Колькі зараз часу?
Koĺkі zaraz času?
It's 10 o'clock: Зараз 10 гадзін
Zaraz 10 hadzіn
Give me this!: Дай гэта мне!
Daj heta mnie!
I love you: Я цябе кахаю
Ja ciabie kachaju
Are you free tomorrow evening?: Вы не занятыя заўтра вечарам?
Vy nie zaniatyja zaŭtra viečaram?
I would like to invite you for dinner: Я хацеў ( хацела ) б запрасіць вас на вячэру
Ja chacieŭ ( chaciela ) b zaprasіć vas na viačeru
Are you married?: Вы жанаты (замужам ) ?
Vy žanaty (zamužam ) ?
I'm single: Я - халасты (не замужам)
Ja - chalasty (nie zamužam)
Would you marry me?: Ты выйдешь за меня замуж? (Ты ажэнішся са мной ?)
Ty vyjdieš′ za mienia zamuž? (Ty aženіšsia sa mnoj ?)
Can I have your phone number?: Можна мне твой нумар тэлефона?
Možna mnie tvoj numar teliefona?
Can I have your email?: Можна мне адрас тваёй электроннай пошты?
Možna mnie adras tvajoj eliektronnaj pošty?
You look beautiful! (to a woman): Ты выглядаеш цудоўна (жанчыне)
Ty vyhliadaješ cudoŭna (žančynie)
You have a beautiful name: Маеце прыгожае імя
Majecie pryhožaje іmia
This is my wife: Гэта мая жонка
Heta maja žonka
This is my husband: Гэта мой муж
Heta moj muž
I enjoyed myself very much: Мне вельмі спадабалася.
Mnie vieĺmі spadabalasia.
I agree with you: Згодны з Вамі. (Згодна з Вамі).
Zhodny z Vamі. (Zhodna z Vamі).
Are you sure?: Ты / вы ўпэўнены?
Ty / vy ŭpeŭnieny?
Be careful!: Беражыцеся!
Bieražyciesia!
Cheers!: Будзем! Ваша здароўе!
Budziem! Vaša zdaroŭje!
Would you like to go for a walk?: Ці жадаеце прайсціся?
Cі žadajecie prajscіsia?
Holiday Wishes: Віншаванні да святаў
Vіnšavannі da sviataŭ
Good luck!: Няхай табе пашанцуе!
Niachaj tabie pašancuje!
Happy birthday!: З днём нараджэння!
Z dniom naradžennia!
Happy new year!: З Новым Годам!
Z Novym Hodam!
Merry Christmas!: З нараджэннем Хрыстовым!
Z naradženniem CHrystovym!
Congratulations!: Віншую! (Віншуем)
Vіnšuju! (Vіnšujem)
Enjoy! (before eating): Смачна есці!
Smačna jescі!
Bless you (when sneezing): Будзьце здаровыя
Budźcie zdarovyja
Best wishes!: Усяго найлепшага!
Usiaho najliepšaha!
Transportation: транспарт
transpart
It's freezing: Марозна
Marozna
It's cold: Холадна
CHoladna
It's hot: Спякотна
Spiakotna
So so: Так сабе
Tak sabie

We hope you found our collection of the most popular phrases in Belarusian useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Belarusian JobsPrevious lesson:

Belarusian Jobs

Next lesson:

Belarusian Numbers

Belarusian Numbers